UFRS - TFRS

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Önemi

İş dünyasının hızla küreselleşmesi, rekabetin artması ve şirketlerin bir çok ülkede borsalarda işlem görmeye başlaması evrensel finansal raporlama gereksinimlerinin asıl nedenini oluşturmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UFRSler”) tam da bu ihtiyacı karşılamakta olup amacı finansal tabloların karşılaştırılabilir, güvenilir, anlaşılır ve şeffaf bir şekilde sunulması ile uluslararası yatırımların ve ticaretin arttırılmasıdır.

UFRSlerin şirketler, yatırımcılar ve regülatörler için büyük kolaylıklar sağladığı aşikardır. Şirketlerin finansal tablolarının aynı standartlarda hazırlanması hem şirket yönetimi hem de yatırımcıların finansal bilgileri doğru bir şekilde yorumlayarak doğru kararlar alabilmesi için önemlidir. UFRSler aynı zamanda regülatörlerin de finansal tabloların güvenilirliğini ve şeffaflığını değerlendirebilmesi için önemli bir başlangıç noktası teşkil etmektedir.

Ülkemizde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile beraber finansal tabloların UFRSlerin Türkçe çevirisi olan Türkiye Muhasebe Standartlarına (“TMS”) göre hazırlanması TTK kapsamına giren şirketler için zorunlu hale gelmiştir. TTK ile, finansal raporlama ve muhasebe alanında tekdüze ve ortak bir disiplin oluşturarak finansal tabloların uluslararası pazarda kabul edilmesi ve Türk şirketlerin dış pazarda rekabet avantajı kazanması amaçlanmaktadır. Bu durum bir yandan şirketlerin dünyadaki finans kaynaklarına daha hızlı ulaşmasını ve uluslararası yatırım kararları almasını kolaylaştırırken, uluslararası yatırımcıların da kaliteli ve güvenilir bilgiye olan erişimini sağlayarak şirketlere ve finansal tablolara olan güvenini artıracaktır.

Sonuç olarak evrensel finansal raporlama gereksinimleri sonucu ortaya çıkan UFRSler ve ülkemizdeki Türkçe çevirisi olan Türkiye Muhasebe Standartları ile artan güvenilirlik ve şeffaflık beraberinde ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak, uluslararası arenada ülkemizin çıkarlarının korunmasına yardımcı olacaktır.

 

Bilgi

Nakit Akım Tablosu Hazırlama Rehberi

A Roadmap to the Preparation of the Statement of Cash Flows